X
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶ ۵۰
چچ

مصوبه بانک مرکزی در خصوص ضوابط ورود و ترخیص خودروهای وارداتی

به پیوست تصویر نامه شماره 97/439554 مورخ 1397/12/09 بانک مرکزی ج.ا.ایران درخصوص ضوابط ورود و ترخیص خودروهای وارداتی موضوع تصویب نامه های شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 و شماره 142910/ت56023هـ مورخ 1397/10/27 هیات محترم وزیران

مرجع صادرکننده: دفتر مقررات صادرات و واردات
شماره: 60/21527
تاریخ تصویب: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ ابلاغ: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
فایل ضمیمه
No Cache
Generate time: 2.6040546099345
Query time: 1.9284472465515