X
  • صدور و تمدید مجوز پخش کالا

    صدور و تمدید مجوز پخش کالا

    این فرآیند برای شرکتهای پخش که شخصیت حقوقی می باشند با یهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، کالا را از مبادی تولید یا واردات دریافت و بی واسطه به واحدهای خرده ...

No Cache
Generate time: 0.74158064524333
Query time: 0.19380521774292