جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی

استان مرکزی
   
 
  • اداره محیط زیست،بهداشت و ایمنی و انرژی

   اداره محیط زیست،بهداشت و ایمنی و انرژی

   رهبر کرمی : رییس اداره محیط زیست،بهداشت و ایمنی و انرژی

   کارشناسان
   نام و نام خانوادگی پست سازمانی
   آقای عابدی کارشناس محیط زیست
   آقای علی عسگری کارشناس ایمنی بهداشت
   آقای رضایی کارشناس امور انرژی


   شرح وظایف اداره محیط زیست،بهداشت و ایمنی و انرژی

   -تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان

   -تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت

   -مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش

   -بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش

   -سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت

   -ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه

   -ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله

   -شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود

   - جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات

   -فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و مصوب وزارتخانه

   -سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا

   -شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها

   -بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی

   -اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری

   -نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط

   -نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب

   -زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

   -سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش

   -بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش

   -جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی

   -هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش

   -ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه

   -ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب

   - شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش

   - نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی

   -ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو

   -نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش

   -حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست

   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری

   -تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها

   -شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط

   -ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی

   -هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری

   -انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری

   -گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری

   -مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 3,674,386
تعداد بازدید امروز : 670
آخرین به روزرسانی : 12:56  1398/02/04