جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی(آزمایشی)

استان مرکزی
   
 
  • اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری

   اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری

   آقای داودی : رییس اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری

   کارشناسان
   نام و نام خانوادگی پست سازمانی
   خانم گایکانی کارشناس مسئول فنی و مهندسی صنایع
   آقای صدوق کارشناس سرمایه گذاری
   خانم وهابی کارشناس سرمایه گذاری
   خانم درجاتی کارشناس تامین منابع مالی


   شرح وظایف اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری

   - انجام هماهنگیهای لازم به منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه درچارچوب طرح آمایش سرزمین

   - فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان

   - بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان

   - برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی

   - انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه

   - حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان برحسب مورد و ارائه دیدگاهها ومقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاهها در توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی

   - همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید

   - تهیه سیاستهای اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها

   - نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید

   - کمک در راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استان برای تامین منابع مالی جدید درراستای توسعه صنعت ومعدن و تجارت استان

   - ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.

   - بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع

   - همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان

   - تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان

   - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .

   - همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها

   - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها

   - تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها

   - معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 3,632,513
تعداد بازدید امروز : 374
آخرین به روزرسانی : 16:11  1398/01/01