جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مرکزی(آزمایشی)

استان مرکزی
   
 
  • اداره امور معادن

   اداره امور معادن

   آقای احمدوند : رییس اداره امور معادن

   کارشناسان
   نام و نام خانوادگی پست سازمانی
   آقای غلام نژاد کارشناس مسئول اکتشاف
   آقای طلعتی کارشناس نظارت بر معادن
   آقای پیامنی کارشناس مسئول بهره برداری معادن
   آقای گوهری کارشناس مسئول نظارت بر معادن
   آقای فارسیجانی کارشناس بهره برداری معدن
   آقای محمدی کارشناس بهره برداری معدن
   آقای احسان نژاد کارشناس اکتشاف
   خانم رضایی کارشناس معدن
   خانم رجبی دفتر امور معادن
   خانم مبین زاده کارشناس امور معادن


   شرح وظایف اداره امور معادن

   -اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت

   - صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرح اکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگانهای ذیربط

   - انجام میله گذاری و کنترل محدوده های اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن

   - رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارت متبوع

   - انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانه صادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف

   - بررسی گزارشات پایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل های صادره

   -بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امر استخراج و ارائه روشهای اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روشهای بهینه وتهیه گزارشات لازم

   -بررسی و تهیه گزارشهای لازم بمنظور شناخت منابع معدنی استان

   -بررسی و اظهار نظر در زمینه توصیه مواد ناریه با هماهنگی حراست سازمان ، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن

   -نظارت مستمر بر معادن بمنظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی

   -صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت

   -تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکه وتهیه شناسنامه معدن

   -برگزاری کمیسیونهای معدنی شامل : مزایده ، واگذاری ، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی

   -راهنمایی بهره برداران معادن وبازدید از معادن جهت نظارت بر نحوه بهره برداری

   -برآورد میزان استخراج از معادن بمنظور محاسبه و وصول حقوق دولتی

   -انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن وپیگیری جهت رفع آنها

   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 3,632,545
تعداد بازدید امروز : 406
آخرین به روزرسانی : 16:11  1398/01/01